Eduroam

Varen in preprost dostop do brezžičnega omrežja lastne organizacije in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

Dijaški Dom Vič

Gerbičeva 51/a - zemljevid

1000 Ljubljana


T: 01 47 901 11 | F: 01 47 901 36

ddv.info@guest.arnes.si

Informacije javnega značaja

Vabimo vas, da si preberete informacije javnega zanačaja, ki smo jih pripravili za vas.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva ul. 51 / a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 / 47 901 11
Fax.: 01 / 47 901 36
E – naslov: ddv.info@guest.arnes.si
 
Odgovorna uradna oseba Ravnateljica Branka Maher
uni. dipl. psiholog
tel.: 01 / 47 901 19
E – naslov: branka.maher@guest.arnes.si
 
Datum prve objave kataloga 1. november 2009
Datum zadnje spremembe 24.maj 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

htpp://www.dd-vic.si

 


 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a. Podatki o organizaciji zavoda in organigram
Kratek opis delovnega področja zavoda - področje vzgoje in izobraževanja,
- bivanje v dijaškem domu - dijaki, študentje višjih strokovnih šol, študentje visokošolskih zavodov,
- druge nastanitve za krajši čas
- priprava jedi
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sedež – Dijaški dom Vič,
Gerbičeva ul. 51 / a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 47 901 11
Organigram zavoda Pedagoško strokovni sektor
- vzgojitelji
- svetovalna delavka
- organizator bivanja in dela s študenti

Gospodarsko upravni in računovodski sektor
- uprava:
ravnatelj
računovodja in knjigovodja
poslovni sekretar
ekonom

- tehnična služba
hišnika
snažilke
vratarja
perica

- kuhinja
vodja kuhinje
kuharice
kuharske pomočnice
2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Ravnateljica Branka Maher
uni. dipl. psiholog
tel.: 01 / 47 901 19
E – naslov: branka.maher@guest.arnes.si

 

Odvetnica Mojca Neudauer Meglič

E - naslov: mojca.neudauer-meglic@siol.net

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja
organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )
Notranji predpisi Sklep o ustanovitvi zavoda
Državni predpisi Register predpisov RS
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur.l. RS, št. 75 / 06 )
Pravilnik o normativih in standardih na področju srednjega šolstva ( Ur.l. RS, št. 62 / 10 )
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08 )
Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07 )
Zakon o javnih uslužbencih ( Ur.l. RS, št. 63/07, 65/08 )
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur.l. RS, št. 96/07, 17/08, 58/08, 80/08 )
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. Rs, št. 36/04)
Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 94 / 07 )
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 51 / 06 )
Zakon o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 )
Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23 / 99)
 
Predpisi EU Register predpisov RS – poglavja EU
Zakonodaja EU
2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov )
Predlogi predpisov Predlogi predpisov
2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po
vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt, Finančni načrt
2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek sprejema v dijaški dom
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
( povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov )
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij /


 

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Neposreden dostop - dostop preko spletnega mesta
- fizičen dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja
Dostop na podlagi posebne zahteve - neformalna zahteva
- formalna zahteva
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami - prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja )


 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  - informacije o vpisu v dijaški dom
- informacije o prostih mestih v dijaškem domu
- informacije o pogojih bivanja

Življenje v dijaških domovih je pestro zato ga beležimo s fotografijami.


Oglejte si fotoutrinke z naših druženj.

ogled fotoutrinkov »